Adatvédelem

Adatkezelés

Az Ön által megadott adatokat a kidfashion kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a kidfashion kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően járunk el.

 

Szállítás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
Telefonszám: +36 1 802 0265
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Tárhely-szolgáltató

Evolutionet Kft

info@domain-tarhely.net

+36 30 503 19 29

www.domain-tarhely.net

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Alábbi jogszabályok figyelembe vétele :

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

 

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet  a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.
A Langó Zsuzsanna ev. a továbbiakban: kidfashion – tájékoztatója az általa nyújtott szolgáltatások igénybe vételéről, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt személyes adatokról.
A kidfashion számára kiemelten fontos a rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az ügyfelek információs önrendelkezési jogának a biztosítása.
A kidfashion a felhasználók és ügyfelek – a továbbiakban együttesen: „felhasználó” vagy „felhasználók” – személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, megőrzi azok titkosságát, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.
Jelen tájékoztató célja, hogy a kidfashion szolgáltatásaink minden területén, minden felhasználó számára biztosítva legyen, hogy alapvető jogait tiszteletben tartsák a személyes adatok kezelése és feldolgozása során.
Az adatkezelési tájékoztatóban rögzítésre kerül, hogy a kidfashion milyen módon gyűjt személyes adatokat, azokat hogyan használja fel. Az adatkezelési tájékoztató tartalmazza a felhasználók részére szóló azon tájékoztatást, amely a személyes adatok felhasználási módjára illetve, a személyes adatok megfelelő védelmének biztosítására vonatkozik.
Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál megtörtént az Infotv. 68. § (6) bekezdése alapján.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
A Társaság nem gyűjt személyes adatokat, kivéve amennyiben az adott honlap látogatója önkéntesen adja meg azokat. A személyes adat fogalmát az Infotv. határozza meg.
Honlapon szereplő regisztrációs lap kitöltésével a felhasználó elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő feltételeket, és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztatóval összhangban kezelje.
A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

Az adatkezelő
A felhasználók adatainak kezelője a Langó Zsuzsanna ev.. Az adatkezelő a Magyarország területén folytatott adatkezelések és adatfeldolgozások tekintetében minden esetben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen az Infotv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
A kidfashion által kezelt adatok feldolgozását olyan adatfeldolgozó szervezettel végezteti, akire a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezései szintén kötelezőek.
Az adatkezelés célja
A vállalkozó a www.kidfashion.hu honlap látogatása során olyan adatokat gyűjthet és tárolhat a felhasználókról, amelyeket a felhasználók önkéntesen választanak vagy adnak meg, és amelyek között személyes adatok is lehetnek. Ebben az esetben az adatkezeléshez a  kéri a felhasználók hozzájárulását. A felhasználók személyes adataival folytatott adatkezelés célja az, hogy a kidfashion nyújtani tudja a felhasználók számára a kért szolgáltatásokat, illetve személyre szabottan jeleníthesse meg termékinformációkat és ajánlatokat. A a felhasználók személyes adataikat arra is felhasználja, hogy a felhasználók érdeklődésére esetlegesen számot tartó további információkat szolgáltasson egyéb termékekről és szolgáltatásokról, illetve adataikat hasonló szolgáltatásokat nyújtó harmadik személy részére átadja.

Az adatkezelés módja
A felhasználó személyes adatait kizárólag a felhasználó által választott szolgáltatás céljából, a felhasználó által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használja fel . A kidfashion által végzett adatkezelés jogalapja a felhasználó tájékozott hozzájárulása, amelyet a felhasználók a weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával, vagy az oldal használatának megkezdésével adnak meg.
A felhasználók adatait jogosult megosztani más egységeivel, szervezeteivel, ügynökeivel, szerződéses vagy üzleti partnereivel annak érdekében, hogy ezen személyek és szervezetek a felhasználó által kért szolgáltatásokat nyújthassák a kidfashion vagy a felhasználó számára (pl. csomagküldés, műszaki támogatás, kézbesítés, pénzügyi szervezetek).
Az adatokhoz hozzáférők köre:
a)         a webáruház üzemeltetőjének munkatársai;
b)         a kézbesítő alvállalkozó, aki a név és a címadatokat kapja meg, továbbá rendelkezésre állás esetén az e-mail címet (értesítőt küld a várható érkezésről) és a telefonszámot (értesítőt küldhet a várható érkezésről és esetleges sikertelen kézbesítés esetén egyeztetés céljából);
c)         a törvényben előírt hatóságok kötelező, vagy hatósági eljárás során kért adatok vonatkozásában;
d)         a lejárt tartozások kezelése céljából a szolgáltató jogosult a partnereinek adatait követeléskezelő partnerének átadni;
e)         egyéb személyek az érintett kifejezett hozzájárulása alapján.
Amennyiben a felhasználó hírlevél küldéséhez is hozzájárult, az e-mail címe egy külön adatbázisba kerül, melyen keresztül kizárólag a webáruház üzemeltetői kereskedelmi célú e-maileket küldhetnek ki. A hozzájárulás megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az ügyfélszolgálat segítségével is.
A kidfashion jogosult, illetve köteles továbbítani és megosztani a személyes adatokat abban az esetben, ha ezt a hatályos jogszabályok vagy érvényes bírósági vagy hatósági határozat írja elő.
A kidfashion szervezeti átalakulása során a személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott azonos feltételek megtartása mellett a jogutód szervezet kezeli tovább, a felhasználók külön értesítése nélkül.

Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása
A kidfashion a személyes adatokat csak olyan célokra használja fel, amelyekhez a felhasználó beleegyező nyilatkozatával korábban hozzájárult. Az adatokat kizárólag olyan célokra használja fel, amelyek megegyeznek az adatgyűjtés céljával. A felhasználók számára biztosítja az általuk megadott személyes adatokhoz való hozzáférést, a felhasználó a kidfashion által üzemeltetett weboldalon beléphet adatprofiljába, szükség szerint módosíthatja az ott tárolt adatokat, illetve kérheti adatainak törlését.
Amennyiben adattovábbítás során az adatok harmadik személy adatkezelőhöz kerülnek továbbításra, úgy az adatok törlését harmadik személy adatkezelőtől kell kérni.
A felhasználó
a)         tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
b)         kérheti személyes adatainak helyesbítését;
c)         kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
d)         tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
A felhasználó tájékoztatását a kidfashion csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A felhasználó kérelmére az kidfashion tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. A kidfashion erre vonatkozó kérelem esetén 30 naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot helyesbíteni köteles.
A személyes adatot törölni kell, ha
a)         a kezelése jogellenes;
b)         a felhasználó az adatok törlését kéri;
c)         az hiányos vagy téves — és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható —‚feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d)         az adatkezelés célja megszűnt;
e)         az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; vagy
f)          a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A felhasználó kijelenti, hogy az általa a kidfashion részére megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A felhasználó vállalja, hogy az adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatja a kidfashiont. A kidfashion kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

Adatbiztonság
A kidfashion gondoskodik az adatok biztonságáról, ennek keretében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A kidfashion megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a szervereken tárolt személyes adatokat védelme érdekében.
A kidfashion a személyes adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen -a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal,a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik: a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható legyen. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek közötta számítástechnikai csalás,a kémkedés,a számítógépvírusok,a spam-ek,a hack-ek és egyéb támadások ellen.

 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama
A kidfashion által végzett adatkezelés időtartama a felhasználó által igényelt szolgáltatások időtartamára terjed. A kidfashion az adatokat mindaddig kezelheti, amíg a felhasználó, vagy jogszabály az adatkezelést meg nem tiltja.
A kidfashion legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 naptári napon belül törli az adatot.
A törlési kérelem teljesítése nem érinti a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Jogorvoslat
A felhasználó az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben a kidfashion a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
Ha a felhasználó a kidfashion a döntésével nem ért egyet, illetve, ha a kidfashion a határidőt elmulasztja, a felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
A felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelési Tájékoztató változásai
A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről időre felülvizsgálja. A kidfashion akár előzetes értesítés nélkül is jogosult megváltoztatni a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit a felhasználók előzetes értesítése és jóváhagyása nélkül. Az Adatkezelési Tájékoztató változásait a kidfashion a weboldalon közzé teszi illetve hírlevél formájában megküldi a felhasználóknak.

Kapcsolatfelvétel:
Az adatkezelést és weboldal üzemeltetését Langó Zsuzsanna ev. végzi.
Levelezési cím: 6900 Makó Csanád vezér tér 3
E-mail cím: kapcsolat@kidfashion.hu

Szellemi tulajdonjog
A kidfashion weboldalain, az on-line és offline médiában megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a kidfashion, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a kidfashion, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a felhasználók és harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
A felhasználók által a kidfashion szolgáltatásaival kapcsolatban , közreműködőivel és szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken, ingyenesen korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A kidfashion minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható, külön ellenérték fizetéséhez nem köthető.
A kidfashion korlátozás nélkül jogosult a felhasználók észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a felhasználók részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatkezelési tájékoztatónkat és annak közzétett módosításait elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

500 ft kedvezmény
Nincs ajándék
Legközelebb
Majdnem!
500 ft. kedvezmény
Ingyenes szállítás
Nincs jutalom
Ma nincs szerencséd
Majdnem!
1000 ft kedvezmény
Nincs jutalom
Elkerült a szerencse
Kapsz egy esélyt hogy nyerj !
Írd be az email címedet és forgasd meg a kereket. Ez az esély hogy kedvezményt nyerhess!
Házi szabályaink:
  • Egy felhasználó egyszer játszhat
  • A csalókat kizárjuk

KEDVEZMÉNY KUPON MAKÓ és VONZÁSKÖRZETÉNEK ! Váltsd be kedvezményedet, RUHÁRA 15% CIPŐRE 10% - KUPONKÓD: MAKÓ Személyes átvétel esetén előre utalással. Akciós termékekre nem vonatkozik és másik kupon kedvezménnyel sem vonhatók össze a kedvezmények. Rendelés után felvesszük önnel a kapcsolatot.

Kosár